Zrak a okuliare pri práci s počítačom

Stárnutie organizmu je spojené aj s pozvoľným zhoršovaním akomodačnej schopnosti oka, čo sa prejavuje pomalým zhoršovaním videnia do blízka. Najväčšia úloha pri zhoršovaní akomodačnej schopnosti oka sa pripisuje vnútroočnej šošovke, ktorá postupne sklerotizuje, čím sa obmedzuje jej pružnosť, a tak sa znižuje jej schopnosť akomodácie. Okolo 44 až 45 roku života poklesne akomodačná schopnosť oka natoľko, že sa začínajú objavovať tzv. presbyopické potiaže. Znamená to, že pri dlhšej práci nablízko prichádza k únave očí, čo sa prejaví začervenaním očí, zvýšenou slzivosťou, pálením a rezaním očí a občasným rozostrovaním obrazu. Na to, aby sme mohli takúto prácu bez problémov robiť musíme stratu akomodačnej schopnosti oka nahradiť adekvátnymi korekčnými pomôckami, napr. dioptrickými okuliarmi na blízko.

Vo vyššom veku sa okrem akomodačných problémov, podieľajú na zhoršenom videní aj ďalšie, vekom podmienené faktory. Postupne počas starnutia prichádza v sietnici k strate zmyslových receptorov, ako aj k postupnému ubúdaniu nervových buniek v zrakovej dráhe, čo spolu so stareckou miózou /zúžená zrenica na základe dúhovkových zmien /vedie ku zhoršeniu adaptačnej schopnosti oka prispôsobovať sa rôznym hladinám osvetlenia. Šošovka sa postupne vekom zakaľuje, najmä jej jadro a to má za príčinu zvýšenú absorbciu svetla, ale spôsobuje to aj jeho rozptyl, čím sa zároveň redukuje kontrastná citlivosť oka.

Popri týchto vyššie vymenovaných zmenách sa predsa len ako najmarkantnejšia zmena javí postupná strata akomodačnej schopnosti oka.

K práci na blízko - na 25 cm musí oko vynaložiť akomodačné úsilie plus 4 dpt. Ak teda u človeka okolo 44 až 45 roku života klesne akomodačná schopnosť oka na plus 4 dpt., začínajú sa pri práci na blízko tzv. astenopické problémy a je preto potrebné klientovi predpísať adekvátnu korekčnú pomôcku.

Rôzne štúdie dokazujú, že až 50% ľudí v pracovnom procese potrebuje korekciu chýb optického systému oka. Potreba korigovať tieto vady potvrdzuje aj fakt, že u týchto ľudí, ktorí majú nedostatočne korigovanú dioptrickú chybu, je až 3krát vyššia úrazovosť, ako u ľudí s dobrou zrakovou ostrosťou. Vysoký percentuálny výskyt refrakčných vád v populácii, ktorí potrebujú korekciu a taktiež 100%-ná potreba korekcie do blízka u ľudí starších nad 40 rokov, potvrdzuje nutnosť sa touto problematikou zaoberať a mať možnosť ponúknuť klientovi pre neho optimálnu korekčnú pomôcku.

V súčasnosti čím ďalej, tým viac ľudí pracuje s počítačmi alebo s inými zobrazovacími jednotkami. Mnoho z nich sa sťažuje na rôzne potiaže, medzi nimi aj očné, súvisiace s touto prácou. Objavili sa aj názory, že tieto potiaže sú spôsobené elektromagnetickým poľom, ktoré emitovali tieto prístroje. Tieto dohady dnes sú už vedecky vyvrátené a vie sa, že ich spôsobujú úplne iné príčiny. Medzi najčastejšie príčiny problémov patrí napríklad strnulé držanie tela pri práci na PC, preťažovanie kĺbov a šliach na ruke, bolesti krčnej chrbtice, neprimeraná dĺžka času práce na PC, vysoké duševné nároky a stresové situácie, ktoré vyžaduje konkrétna práca, ako aj celkový individuálny, nie vždy ideálny zdravotný stav. Toto všetko môže viesť k nepríjemným bolestivým stavom, ale aj k trvalým potiažam s možnými aj trvalými následkami.

Z pestrého obrazu množstva problémov, tvoria očné problémy 60 až 80 % všetkých problémov, ktoré prináša práca s PC. Prejavujú sa astenopickými potiažami. Je to rôznorodá paleta potiaží od pocitu pálenia, rezania v očiach, slzenia, červených očí, svetloplachosti a neostrého, či dvojitého videnia. Môžu byť spojené i s bolesťami hlavy, migrénou, nevoľnosťou a celkovou únavou, až vyčer-paním. Práca na obrazovke kladie vysoké nároky na oči, takže všetky chyby optického systému oka spolu s chybami okohybného systému, môžu viesť k značným obtiažam.

K očným problémom môže viesť i poškodenie - zmena slzného filmu, oslňovanie očí, nevhodný kontrast pri práci, veľkosť a forma písma a ďalšie svetelné a osvetlovacie podmienky. Pri práci s obrazovkou je človek nútený k stálemu meneniu pohľadovej vzdialenosti, pri nerovnakých svetelných parametroch osvetlenia. Je teda v značnej miere namáhaná schopnosť adaptácie ako i akomodácie oka.

V tejto situácii hrá svoju výraznú rolu aj presbyopia, a to v podstate u všetkých ľudí nad 40 rokov. Preto je veľmi podstatné, aby ľudia, ktorí pracujú so zobrazovacími jednotkami mali vyšetrený zrak a mali predpísanú adekvátnu optickú korekčnú pomôcku.

Taktiež je veľmi potrebné, aby ten kto pracuje s obrazovkou mal dokonale vykorigovaný zrak, či sa jedná o mladšieho alebo staršieho klienta, a aby jeho korekčná pomôcka bola vyhotovená v tých najlepších parametroch, aby sa eliminovali všetky negatívne vplyvy, čo v najväčšej miere.