Ako vidíme

Nie nadarmo sa hovorí „je lepšie jedenkrát vidieť ako trikrát počuť“, lebo človek prijíma zrakom až 80% informácii.

Svetlo, elektromagnetické žiarenie sa odráža od okolitého sveta a je cez našu optickú sústavu „oko“ prenášané na receptorové bunky (tyčinky a čipky) na sietnici. Tieto potom prenášajú vyvolané vzruchy pomocou nervových vlákien do mozgu, kde ich vnímame ako obraz.

Optickú sústavu oka tvoria: rohovka, dúhovka, šošovka, komorová voda, sklovec, sietnica. Táto sústava premieta zmenšene pozorovaný obraz na našu sietnicu. Ak optická sústava nášho oka nie je úplne v poriadku, teda zmenšený obraz nedopadá na sietnicu, prejavuje sa to zlým vytváraním obrazu v našom mozgu, zle vidíme, teda máme tzv. zrakovú alebo refrakčnú vadu. Takúto vadu môžeme korigovať dioptrickými okuliarmi, kontaktnými šošovkami a v niektorých prípadoch aj operačne.

Zrakové - refrakčné vady

KRÁTKOZRAKOSŤ - MYOPIA

Sa prejavuje tak, že blízke predmety vidíme bez problémov ale rozpoznávanie vzdialených nám robí problémy. Svetelné lúče prechádzajúce okom sa stretávajú pred sietnicou a odraz na nej je neostrý. Pre korekciu krátkozrakosti sú predpisované konkávne „mínusové“ okuliarové šošovky podľa stupňa krátkozrakosti.

ĎALEKOZRAKOSŤ – HYPERMETROPIA (HYPEROPIA)

Sa prejavuje tak, že vzdialené predmety vnímame bez problémov, ale máme problém vidieť ostro blízke predmety. Svetelné lúče prechádzajúce optickou sústavou oka sa stretávajú za sietnicou, čím sa na nej nevytvára ostrý obraz. Pre korekciu ďalekozrakosti sa používajú konvexné „plusové“ šošovky, ktoré zaostrujú na sietnicu.

ASTIGMATIZMUS

Je refrakčná vada, ktorá sa prejavuje nerovnomerným zobrazení vnímaného obrazu. Je to niečo ako pohľad do krivého zrkadla. Na príčine je nerovnomerné zakrivenie rohovky, čo spôsobuje rozdielne stretávanie svetelných lúčov pred alebo za sietnicou. Táto vada sa často vyskytuje s krátkozrakosťou alebo ďalekozrakosťou. Koriguje sa cylindrickými (tórickými) šošovkami, ktoré zohľadňujú rozdielnu dioptrickú hodnotu a uhol (stupne) zakrivenia rohovky.

PRESBYOPIA

Ako refrakčná vada sa objavuje u človeka zvyčajne po 40. roku života. Prejavuje sa stratou schopnosti prirodzene čítať na vzdialenosť rúk. Tento handicap si podvedome upravujeme odťahovaním sledovaného textu. Príčinou je znížená elasticita (akomodácia) šošovky, ktorá postupne s vekom stráca schopnosť zvyšovať svoju lomovitosť tak, aby bol sledovaný objekt v malej vzdialenosti zobrazovaný na sietnici. Obraz sa vytvára za sietnicou, preto máme tendenciu odťahovať od seba sledovaný predmet.

Ak takýto človek doposiaľ nebol krátkozraký, ďalekozraký a teda nepotreboval žiadne okuliare, vada sa koriguje plusovými šošovkami, tzv. „čítačkami“. Ak takýto človek doposiaľ už mal niektorú zrakovú vadu, môže používať bifokálne alebo multifokálne šošovky.